میلگرد آجدار

قیمت میلگرد را می توانید به صورت روزانه در این صفحه بررسی کنید. با توجه به تغییرات قیمت روزانه میلگرد گروه بازرگانی تکنوفولاد  به سرعت آخرین قیمت های بازار را در جدول زیر به روز می کنند.

نام کالاوزن تقریبیبرندوضعیتواحدقیمت
میلگردآجدار108ابهرشاخه 12 متریکیلوگرم250.000
میلگردآجدار1211ابهرشاخه 12 متریکیلوگرم250.000
میلگردآجدار1415ابهرشاخه 12 متریکیلوگرم250.000
میلگردآجدار1619ابهرشاخه 12 متریکیلوگرم250.000
میلگردآجدار1824ابهرشاخه 12 متریکیلوگرم250.000
میلگردآجدار2030ابهرشاخه 12 متریکیلوگرم250.000
میلگردآجدار2236ابهرشاخه 12 متریکیلوگرم250.000
میلگردآجدار2543ابهرشاخه 12 متریکیلوگرم250.000

میلگرد آجدار

به میلگردهایی که روی آن برجستگی وجود دارد،میلگرد آجدار میگویند.با توجه به برجستگی‌هایی که میلگرد آجدار دارد مانع از بیرون کشیده شدن از بتن میشود.